شماره‌های نمایه شده «فصلنامه اباختر»

سال 10
تابستان 1397
سال 9
بهار 1396
سال 8
بهار 1395
سال 7
زمستان 1393 و بهار 1394
زمستان 1392
سال 6
پاییز و زمستان1390 و تابستان 1391