شماره‌های نمایه شده
سال 6
Autumn 2020
Summer 2020
Spring 2020
winter 2020
سال 5
Autumn 2019
Spring 2019
Spring 2019
Special Issue: Computational Methods for Material Failure
Spring 2019
Winter 2019
سال 4
Autumn 2018
Summer 2018
Spring 2018
Winter 2018
سال 3
Autumn 2017
Summer 2017
Spring 2017
Spring 2017
سال 2
Autumn 2016
Summer 2016
Spring 2016
Winter 2016