شماره‌های نمایه شده «ماهنامه پیام آزمایشگاه»

سال 17
اردیبهشت و خرداد 1397
اسفند 1396 و فروردین 1397
دی و بهمن 1396
آبان و آذر 1396
سال 16
شهریور و مهر 1396
تیر و امرداد 1396
اردیبهشت و خرداد 1396
اسفند 1395 و فروردین 1396
آذر و دی 1395
مهر و آبان 1395
سال 15
امرداد و شهریور 1395
خرداد و تیر 1395
اسفند 1394 و فروردین 1395
سال 14
دی و بهمن 1394
آبان و آذر 1394
شهریور و مهر 1394
اردیبهشت و خرداد 1394
سال 13
بهمن و اسفند1393
آذر و دی 1393
مهر و آبان 1393
امرداد و شهریور 1393
فروردین و اردیبهشت 1393