شماره‌های نمایه شده «ماهنامه پرستوی آفاق»

سال 1386
اسفند 1386
دهم امرداد تا دهم شهریور 1386
امرداد 1386
دهم خرداد 1386
دهم اردیبهشت تا دهم خرداد 1386
سال 1385
بهمن 1385
از دهم اردیبهشت تا دهم خرداد 1385
از پانزدهم اسفند 1384 تا اول اردیبهشت 1385
سال 1384
از دهم بهمن تا دهم اسفند 1384
دهم دی تا دهم بهمن 1384
آذر 1384
آبان 1384
سال 2
شهریور 1384
تیر 1384
خرداد 1384
اردیبهشت 1384
فروردین 1384
سال 1
بهمن و اسفند 1383
اردیبهشت 1383
ویژه نوروز 1383
دی و بهمن 1382
آذر 1382
مهر 1382