شماره‌های نمایه شده «هفته نامه تکتا»

سال 9
دی 1389
آذر 1389
آبان 1389
مهر 1389
شهری ور 1389
امرداد 1389
تیر 1389
خرداد 1389
اردیبهشت 1389
فروردین 1389
سال 8
اسفند 1388
بهمن 1388
دی 1388
آذر 1388
خرداد 1388
اردیبهشت 1388
فروردین 1388
سال 7
اسفند 1387
بهمن 1387
آذر 1387
دی 1387
آبان 1387
تابستان 1387
امرداد 1387
فروردین 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387