شماره‌های نمایه شده «نشریه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی»

سال 52
پاییز و زمستان 1401
بهار و تابستان 1401
سال 51
پاییز و زمستان 1400
بهار و تابستان 1400
سال 50
پاییز و زمستان 1399
بهار و تابستان 1399
سال 49
پاییز و زمستان 1398
بهار و تابستان 1398
سال 48
پاییز و زمستان 1397
بهار و تابستان 1397