شماره‌های نمایه شده «Theory of Approximation and Applications»

سال 16
Summer and Autumn 2022
Winter and Spring 2022
سال 15
Summer and Autumn 2021
Winter and Spring 2021
سال 14
Summer and Autumn 2020
Winter and Spring 2020
سال 13
Summer and Autumn 2019
Winter and Spring 2019
سال 12
Summer and Autumn 2018
Winter and Spring 2018