شماره‌های نمایه شده «نشریه پژوهش ادبیات معاصر جهان»

سال 28
پاییز و زمستان 1402
پیاپی 89
بهار و تابستان 1402
پیاپی 88
سال 27
پاییز و زمستان 1401
پیاپی 87
بهار و تابستان 1401
پیاپی 86
سال 26
پاییز و زمستان 1400
پیاپی 85
بهار و تابستان 1400
پیاپی 84
سال 25
پاییز و زمستان 1399
پیاپی 83
بهار و تابستان 1399
پیاپی 82
سال 24
پاییز و زمستان 1398
پیاپی 81
بهار و تابستان 1398
پیاپی 80