شماره‌های نمایه شده «مجله پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا)»

سال 16
پاییز و زمستان 1401
پیاپی 49
بهار و تابستان 1401
پیاپی 48
سال 15
پاییز و زمستان 1400
پیاپی 47
بهار و تابستان 1400
پیاپی 46
سال 14
پاییز و زمستان 1399
پیاپی 45
بهار و تابستان 1399
پیاپی 44
سال 13
زمستان 1398
پیاپی 43
پاییز 1398
پیاپی 42
تابستان 1398
پیاپی 41
بهار 1398
پیاپی 40
سال 12
زمستان 1397
پیاپی 39
پاییز 1397
پیاپی 38
تابستان 1397
پیاپی 37
بهار 1397
پیاپی 36