شماره‌های نمایه شده «International Journal of Psychology»

سال 15
Summer-Autumn 2021
پیاپی 30
Winter-Spring 2021
پیاپی 29
سال 14
Summer-Autumn 2020
پیاپی 28
Winter-Spring 2020
پیاپی 27
سال 13
Summer-Autumn 2019
پیاپی 26
Winter-Spring 2019
پیاپی 25
سال 12
Summer-Autumn 2018
پیاپی 24
Winter-Spring 2018
پیاپی 23
سال 11
Summer-Fall 2017
پیاپی 22
Winter-Spring 2017
پیاپی 21