شماره‌های نمایه شده «Journal of Advances in Industrial Engineering»

سال 57
Summer and Autumn 2023
Winter and Spring 2023
سال 56
Summer and Autumn 2022
Winter and Spring 2022
سال 55
Autumn 2021
Summer 2021
Spring 2021
Winter 2021
سال 54
Autumn 2020
Summer 2020
Spring 2020
Winter 2020
سال 53
Autumn 2019
Summer 2019
بهار 1398
زمستان 1397