شماره‌های نمایه شده «Journal of Advanced Periodontology and Implant Dentistry»

سال 15
Dec 2023
Jun 2023
سال 14
Dec 2022
Jun 2022
سال 13
Dec 2021
Jun 2021
سال 12
Dec 2020
Jun 2020
سال 11
Dec 2019
Jun 2019