شماره‌های نمایه شده «فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین»

سال 13
زمستان 1402
پیاپی 51
پاییز 1402
پیاپی 50
تابستان 1402
پیاپی 49
بهار 1402
پیاپی 48
سال 12
زمستان 1401
پیاپی 47
پاییز 1401
پیاپی 46
تابستان 1401
پیاپی 45
بهار 1401
پیاپی 44
سال 11
زمستان 1400
پیاپی 43
پاییز 1400
پیاپی 42
تابستان 1400
پیاپی 41
بهار 1400
پیاپی 40
سال 10
زمستان 1399
پیاپی 39
پاییز 1399
پیاپی 38
تابستان 1399
پیاپی 37
بهار 1399
پیاپی 36
سال 9
زمستان 1398
پیاپی 35
پاییز 1398
پیاپی 34
تابستان 1398
پیاپی 33
بهار 1398
پیاپی 32