شماره‌های نمایه شده «Journal Of Tourism And Hospitality Research»

سال 9
Winter 2022
Autumn 2022
سال 8
Spring 2021
Winter 2021
Autumn 2020
سال 7
Summer 2020
Spring 2020
Winter 2019
Autumn 2019
سال 6
Summer 2019
spiring 2019
Winter 2019
Autumn 2018
سال 5
Spring - Summer 2018
Autumn-Winter 2018
Spring & Summer 2017
Autumn & Winter 2016