شماره‌های نمایه شده «پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل»

سال 12
پاییز و زمستان 1402
پیاپی 23
سال 11
بهار و تابستان 1402
پیاپی 22
پاییز و زمستان 1401
پیاپی 21
سال 10
بهار و تابستان 1401
پیاپی 20
پاییز و زمستان 1400
پیاپی 19
سال 9
بهار و تابستان 1400
پیاپی 18
پاییز و زمستان 1399
پیاپی 17
سال 8
بهار و تابستان 1399
پیاپی 16
پاییز و زمستان 1398
پیاپی 15