شماره‌های نمایه شده «فصلنامه زیست فناوری میکروبی»

سال 4
تابستان 1391
زمستان 1391
پاییز 1391
بهار 1391
سال 3
زمستان 1390
پاییز 1390
تابستان 1390
بهار 1390
سال 2
زمستان 1389
پاییز 1389
تابستان 1389
بهار 1389
سال 1
زمستان 1388
پاییز 1388
تابستان 1388