شماره‌های نمایه شده «Journal of Genetic Resources»

سال 9
Summer-Autumn 2023
پیاپی 18
Winter -Spring 2023
پیاپی 17
سال 8
Summer-Autumn 2022
پیاپی 16
Winter -Spring 2022
پیاپی 15
سال 7
Summer-Autumn 2021
پیاپی 14
Winter-Spring 2021
پیاپی 13
سال 6
Summer Autumn 2020
پیاپی 12
winter-spring 2020
پیاپی 11
سال 5
Summer-Autumn 2019
پیاپی 10
Winter-Spring 2019
پیاپی 9