شماره‌های نمایه شده «Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery»

سال 12
Summer 2023
Spring 2023
Winter 2023
سال 11
Autumn 2022
Summer 2022
Spring 2022
Winter 2022
سال 10
Autumn 2021
Summer 2021
Spring 2021
Winter 2021
سال 9
Winter 2020
Spring 2020
Spring 2020
Spring 2020
سال 8
Winter 2019
Autumn 2019
Spring and Summer 2019