شماره‌های نمایه شده «فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند»

سال 12
زمستان 1402
پاییز 1402
سال 11
تابستان 1402
بهار 1402
زمستان 1401
پاییز 1401
سال 10
تابستان 1401
بهار 1401
زمستان 1400
پاییز 1400
سال 9
تابستان 1400
بهار 1400
زمستان 1399
پاییز 1399
سال 8
تابستان 1399
بهار 1399
زمستان 1398
پاییز 1398
تابستان 1398
بهار 1398