شماره‌های نمایه شده «مجله تعالی بالینی»

سال 13
بهار 1403
پیاپی 42
زمستان 1402
پیاپی 41
پاییز 1402
پیاپی 40
تابستان 1402
پیاپی 39
سال 12
بهار 1402
پیاپی 38
زمستان 1401
پیاپی 37
پاییز 1401
پیاپی 36
تابستان 1401
پیاپی 35
سال 11
بهار 1401
پیاپی 34
زمستان 1400
پیاپی 33
پاییز 1400
پیاپی 32
پاییز 1400
پیاپی 31
تابستان 1400
پیاپی 30
سال 10
بهار 1400
پیاپی 29
زمستان 1399
پیاپی 28
پاییز 1399
پیاپی 27
تابستان 1399
پیاپی 26
سال 9
بهار 1399
پیاپی 25
زمستان 1398
پیاپی 24
پاییز 1398
پیاپی 23
تابستان 1398
پیاپی 22