شماره‌های نمایه شده «Journal of Oral Health and Oral Epidemiology»

سال 12
Autumn 2023
Summer 2023
Spring 2023
Winter 2023
سال 11
Autumn 2022
Summer 2022
Spring 2022
Winter 2022
سال 10
Autumn 2021
Summer 2021
Special Issue
Summer 2021
Spring 2021
Winter 2021
سال 9
Autumn 2020
Summer 2020
Spring 2020
Winter 2020
سال 8
Autumn 2019
Summer 2019
Spring 2019
Winter 2019