شماره‌های نمایه شده «فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی»

سال 12
Feb and Mar 2024
پیاپی 59
آذر و دی 1402
پیاپی 58
مهر و آبان 1402
پیاپی 57
Aug and Sep 2023
پیاپی 56
خرداد و تیر 1402
پیاپی 55
فروردین و اردیبهشت 1402
پیاپی 54
سال 11
Feb and Mar 2023
پیاپی 53
آذر و دی 1401
پیاپی 52
Aug and Sep 2022
پیاپی 51
جلد ویژه (مقالات مروری آنتی اکسیدان های گیاهی)
مهر و آبان 1401
پیاپی 50
Aug and Sep 2022
پیاپی 49
خرداد و تیر 1401
پیاپی 48
فروردین و اردیبهشت 1401
پیاپی 47
سال 10
Feb and Mar 2021
پیاپی 46
آذر و دی 1400
پیاپی 45
مهر و آبان 1400
پیاپی 44
Aug and Sep 2021
پیاپی 43
خرداد و تیر 1400
پیاپی 42
فروردین و اردیبهشت 1400
پیاپی 41
سال 9
Feb and Mar 2020
پیاپی 40
آذر و دی 1399
پیاپی 39
مهر و آبان 1399
پیاپی 38
Aug and Sep 2020
پیاپی 37
خرداد و تیر 1399
پیاپی 36
فروردین و اردیبهشت 1399
پیاپی 35
سال 8
Feb and Mar 2019
پیاپی 34
آذر و دی 1398
پیاپی 33
مهر و آبان 1398
پیاپی 32
Aug and Sep 2019
پیاپی 31
خرداد و تیر 1398
پیاپی 30
فروردین و اردیبهشت 1398
پیاپی 29