شماره‌های نمایه شده «فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی»

سال 13
پاییز 1402
تابستان 1402
بهار 1402
سال 12
زمستان 1401
ویژه نامه سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران و ارائه پیشنهادات سیاستی
پاییز 1401
تابستان 1401
بهار 1401
سال 1401
پاییز 1401
پیاپی 44
ویژه نامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت سیزدهم
سال 11
زمستان 1400
پاییز 1400
تابستان 1400
بهار 1400
سال 10
زمستان 1399
پاییز 1399
تابستان 1399
بهار 1399