شماره‌های نمایه شده «Journal of Research in Applied Linguistics»

سال 15
Winter-Spring 2024
سال 14
Summer-Autumn 2023
Winter-Spring 2023
سال 13
Summer-Autumn 2022
Winter-Spring 2022
سال 12
Summer-Autumn 2021
Winter-Spring 2021
سال 11
Summer-Autumn 2020
Summer Autumn 2020
Winter-Spring 2020