شماره‌های نمایه شده
سال 11
Summer Autumn 2020
Winter-Spring 2020
سال 10
Summer-Autumn 2019
Spring 2019
Winter-Spring 2019
سال 9
Autumn 2018
Spring 2018
سال 8
Autumn 2017
Spring 2017
Proceedings of the Fourth International Conference on Language, Discourse and Pragmatics
Spring 2017
سال 7
Autumn 2016
Winter 2016