شماره‌های نمایه شده «مجله پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی»

سال 13
پاییز و زمستان 1402
بهار و تابستان 1402
سال 12
پاییز و زمستان 1401
بهار و تابستان 1401
سال 11
پاییز و زمستان 1400
بهار و تابستان 1400
سال 10
پاییز و زمستان 1399
بهار و تابستان 1399
سال 9
پاییز و زمستان 1398
بهار و تابستان 1398