شماره‌های نمایه شده «نشریه پژوهش های مابعدالطبیعی»

سال 4
پاییز و زمستان 1402
بهار و تابستان 1402
سال 3
پاییز و زمستان 1401
بهار و تابستان 1401
سال 2
پاییز و زمستان 1400
بهار و تابستان 1400
سال 1
پاییز و زمستان 1399
بهار و تابستان 1399
سال 2 (دوره قدیم)
پاییز و زمستان 1394
بهار و تابستان 1394