شماره‌های نمایه شده «نشریه مدیریت و توسعه ورزش»

سال 12
بهار 1402
پیاپی 33
سال 11
زمستان 1401
پیاپی 32
پاییز 1401
پیاپی 31
تابستان 1401
پیاپی 30
بهار 1401
پیاپی 29
سال 10
زمستان 1400
پیاپی 28
پاییز 1400
پیاپی 27
تابستان 1400
پیاپی 26
بهار 1400
پیاپی 25
سال 9
زمستان 1399
پیاپی 24
پاییز 1399
پیاپی 23
تابستان 1399
پیاپی 22
بهار 1399
پیاپی 21
سال 8
زمستان 1398
پیاپی 20
پاییز 1398
پیاپی 19
تابستان 1398
پیاپی 18
بهار 1398
پیاپی 17