شماره‌های نمایه شده «Journal of Language and Translation»

سال 14
Spring 2024
Winter 2024
سال 13
Autumn 2023
Summer 2023
Spring 2023
Winter 2023
سال 12
Autumn 2022
Summer 2022
Spring 2022
Winter 2022
سال 11
Autumn 2021
Summer 2021
Spring 2021
Winter 2021
سال 10
Autumn 2020
Summer 2020
Spring 2020
Winter 2020