شماره‌های نمایه شده «نشریه مدیریت عملیات خدمات»

سال 2
پاییز 1398
پیاپی 5
سال 1
تابستان 1398
بهار 1398
زمستان 1397
پاییز 1397