شماره‌های نمایه شده «نشریه زبان کاوی کاربردی»

سال 6
پاییز 1402
پیاپی 14
تابستان 1402
پیاپی 13
بهار 1402
پیاپی 12
زمستان 1401
پیاپی 11
سال 5
بهار و تابستان 1401
پیاپی 10
پاییز و زمستان 1400
پیاپی 9
سال 4
بهار و تابستان 1400
پیاپی 8
Summer & Autumn 2021
پاییز و زمستان 1399
پیاپی 7
سال 3
بهار و تابستان 1399
پیاپی 6
پاییز و زمستان 1398
پیاپی 5
سال 2
بهار و تابستان 1398
پیاپی 4
پاییز و زمستان 1397
پیاپی 3