شماره‌های نمایه شده «مجله مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی»

سال 7
پاییز و زمستان 1402
پیاپی 13
بهار و تابستان 1402
پیاپی 12
سال 6
پاییز و زمستان 1401
پیاپی 11
بهار و تابستان 1401
پیاپی 10
سال 5
پاییز و زمستان 1400
پیاپی 9
بهار و تابستان 1400
پیاپی 8
سال 4
پاییز و زمستان 1399
پیاپی 7
بهار و تابستان 1399
پیاپی 6
سال 3
پاییز و زمستان 1398
پیاپی 5
بهار و تابستان 1398
پیاپی 4