شماره‌های نمایه شده «نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران»

سال 5
اسفند 1401
پیاپی 28
بهمن 1401
پیاپی 27
دی 1401
پیاپی 26
آذر 1401
پیاپی 25
آبان 1401
پیاپی 24
مهر 1401
پیاپی 23
شهریور 1401
پیاپی 22
امرداد 1401
پیاپی 21
تیر 1401
پیاپی 20
خرداد 1401
پیاپی 19
اردیبهشت 1401
پیاپی 18
فروردین 1401
پیاپی 17
سال 4
زمستان 1400
پیاپی 16
پاییز 1400
پیاپی 15
تابستان 1400
پیاپی 14
بهار 1400
پیاپی 13
سال 3
زمستان 1399
پیاپی 12
پاییز 1399
پیاپی 11
تابستان 1399
پیاپی 10
بهار 1399
پیاپی 9
سال 2
زمستان 1398
پیاپی 8
پاییز 1398
پیاپی 7
تابستان 1398
پیاپی 6
بهار 1398
پیاپی 5
سال 1
زمستان 1397
پاییز 1397
تابستان 1397
بهار 1397