شماره‌های نمایه شده «نشریه نوآوری های فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی»

سال 1
زمستان 1400
پاییز 1400
تابستان 1400
بهار 1400
زمستان 1398
پیاپی -2
پاییز 1398
پیاپی -1