شماره‌های نمایه شده «نشریه حقوق و مطالعات نوین»

سال 4
زمستان 1402
پیاپی 13
پاییز 1402
پیاپی 12
تابستان 1402
پیاپی 11
بهار 1402
پیاپی 10
سال 3
زمستان 1401
پیاپی 9
پاییز 1401
پیاپی 8
تابستان 1401
پیاپی 7
بهار 1401
پیاپی 6
سال 2
زمستان 1400
پیاپی 5
پاییز 1400
پیاپی 4
تابستان 1400
پیاپی 3
بهار 1400
پیاپی 2
سال 1
زمستان 1399