شماره‌های نمایه شده «Journal of Human Genetics and Genomics»

سال 7
Jun 2023
پیاپی 12
سال 6
Dec 2022
پیاپی 11
Jun 2022
پیاپی 10
سال 5
Dec 2021
پیاپی 9
Jun 2021
پیاپی 8
سال 4
Dec 2020
پیاپی 7
Jun 2020
پیاپی 6
سال 3
Dec 2019
پیاپی 5
Jun 2019
پیاپی 4