شماره‌های نمایه شده «Journal of Research in Psychopathology»

سال 5
Winter 2024
سال 4
Autumn 2023
Summer 2023
Spring 2023
Winter 2023
سال 3
Autumn 2022
Summer 2022
Spring 2022
Winter 2022
سال 2
Autumn 2021
Summer 2021
Spring 2021
Winter 2021
سال 1
Autumn 2020
Summer 2020