شماره‌های نمایه شده «نشریه مدیریت بازاریابی هوشمند»

سال 5
بهار 1403
پیاپی 23
سال 4
زمستان 1402
پیاپی 22
پاییز 1402
پیاپی 21
تابستان 1402
پیاپی 20
بهار 1402
پیاپی 19
سال 3
زمستان 1401
پیاپی 16
پاییز 1401
پیاپی 15
تابستان 1401
پیاپی 14
بهار 1401
پیاپی 13
سال 2
بهمن و اسفند 1400
پیاپی 12
آذر و دی 1400
پیاپی 11
مهر و آبان 1400
پیاپی 10
امرداد و شهریور 1400
پیاپی 9
خرداد و تیر 1400
پیاپی 8
فروردین و اردیبهشت 1400
پیاپی 7
سال 1
بهمن و اسفند 1399
آدر و دی 1399
مهر و آبان 1399
امرداد و شهریور 1399
خرداد و تیر 1399
فروردین و اردیبهشت 1399