شماره‌های نمایه شده «نشریه مدیریت بازاریابی هوشمند»

سال 4
مهر و آبان 1402
پیاپی 22
امرداد و شهریور 1402
پیاپی 21
خرداد و تیر 1402
پیاپی 20
فروردین و اردیبهشت 1402
پیاپی 19
سال 3
مهر و آبان 1401
پیاپی 16
امرداد و شهریور 1401
پیاپی 15
خرداد و تیر 1401
پیاپی 14
فروردین و اردیبهشت 1401
پیاپی 13
سال 2
بهمن و اسفند 1400
پیاپی 12
آذر و دی 1400
پیاپی 11
مهر و آبان 1400
پیاپی 10
امرداد و شهریور 1400
پیاپی 9
خرداد و تیر 1400
پیاپی 8
فروردین و اردیبهشت 1400
پیاپی 7
سال 1
بهمن و اسفند 1399
آدر و دی 1399
مهر و آبان 1399
امرداد و شهریور 1399
خرداد و تیر 1399
فروردین و اردیبهشت 1399