شماره‌های نمایه شده «Journal of Modern Psychology»

سال 3
Summer 2023
پیاپی 9
سال 2
Winter 2022
پیاپی 8
Autumn 2022
پیاپی 7
Spring 2022
پیاپی 6
Summer 2022
پیاپی 5
سال 1
Winter 2021
Autumn 2021
Summer 2021
Spring 2021