شماره‌های نمایه شده «نشریه خط مشی گذاری عمومی در مدیریت»

سال 14
تابستان 1402
پیاپی 50
پاییز 1402
پیاپی 51
بهار 1402
پیاپی 49
سال 13
زمستان 1401
پیاپی 48
پاییز 1401
پیاپی 47
تابستان 1401
پیاپی 46
بهار 1401
پیاپی 45
سال 12
زمستان 1400
پیاپی 44
پاییز 1400
پیاپی 43
تابستان 1400
پیاپی 42
بهار 1400
پیاپی 41
سال 11
زمستان 1399
پیاپی 40
پاییز 1399
پیاپی 39
تابستان 1399
پیاپی 38
بهار 1399
پیاپی 37
سال 10
زمستان 1398
پیاپی 36
پاییز 1398
پیاپی 35
تابستان 1398
پیاپی 34
بهار 1398
پیاپی 33