شماره‌های نمایه شده «Journal of adolescent and youth psychological studies»

سال 5
Apr 2024
پیاپی 20
Mar 2024
پیاپی 19
Feb 2024
پیاپی 18
Jan 2024
پیاپی 17
سال 4
دی 1402
پیاپی 16
آذر 1402
پیاپی 15
آبان 1402
پیاپی 14
مهر 1402
پیاپی 13
شهریور 1402
پیاپی 12
امرداد 1402
پیاپی 11
تیر 1402
پیاپی 10
خرداد 1402
پیاپی 9
اردیبهشت 1402
پیاپی 8
فروردین 1402
پیاپی 7
سال 3
پاییز و زمستان 1401
پیاپی 6
پاییز و زمستان 1401
پیاپی 5
بهار و تابستان 1401
پیاپی 4
سال 2
پاییز و زمستان 1400
پیاپی 3
بهار و تابستان 1400
پیاپی 2
سال 1
پاییز و زمستان 1399