شماره‌های نمایه شده «نشریه یافته های نوین کاربردی و محاسباتی در سیستم های مکانیکی»

سال 3
زمستان 1402
پاییز 1402
تابستان 1402
بهار 1402
سال 2
زمستان 1401
پاییز 1401
تابستان 1401
بهار 1401
سال 1
زمستان 1400
پاییز 1400
تابستان 1400
بهار 1400