شماره‌های نمایه شده «نشریه تکنولوژی در کارآفرینی و مدیریت استراتژیک»

سال 2
زمستان 1402
پیاپی 5
پاییز 1402
پیاپی 4
تابستان 1402
پیاپی 3
بهار 1402
پیاپی 2
سال 1
زمستان 1401