درباره نشریه
ISSN:
1021-450X
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مهر 1369
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس ابوالقاسم گل باف
مدیر مسئول:
مهندس ابوالقاسم گل باف
سردبیر:
نادر کریمی جونی
مدیر اجرایی:
زهرا روستایی زاده
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
پروانه آقاجانی
تلفن:
021-88833781
دورنگار:
021-88833781
سایت اختصاصی:
www.gozaresh.com
صندوق پستی:
5467-14155
اشتراک:
تلفن:
021-88833781
دورنگار:
021-88833781
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/15
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۶۰۸