درباره نشریه
ISSN:
1023-7992
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
خرداد - تیر 1369
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول:
دکتر محمدتقی سبحانی نیا
سردبیر:
دکتر محمدعلی مهدوی راد
تلفن:
025-37742152
دورنگار:
025-37742152
سایت اختصاصی:
jap.isca.ac.ir
نشانی:
قم، چهارراه شهداء، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
صندوق پستی:
6393-371185
اشتراک:
تلفن:
025-37742152
دورنگار:
025-37742152
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/30
مدیر مسئول
دکتر محمدتقی سبحانی نیا
استادیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث، اخلاق کاربردی
Mohammad Taghi Sobhaninia
Assistant Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Hadith Sciences, Applied Ethics
سردبیر
دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی سبحانی نیا
استادیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: علوم حدیث، اخلاق کاربردی
Mohammad Taghi Sobhaninia
Assistant Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Hadith Sciences, Applied Ethics
دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر رضا مختاری
مدیر موسسه کتابشناسی شیعه
رشته تخصصی: فقه و اصول؛ کتابشناسی
Reza Mokhtari
Director of the Institute of Shia Bibliography
Specialist: Jurisprudence and principles; bibliography
دکتر احمد عابدی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: اسرار و معارف، کلام، علوم قرآن و حدیث
Ahmad Abedi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Secrets and education, Speech, Quran and Hadith Sciences
دکتر رسول جعفریان
استاد دانشکده ادبیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ
Rasul Jafarian
Professor Faculty of Literature
University of Tehran
Specialist: history
دکتر احمد پاکتچی
دانشیار علوم قرآن و حدیث
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ahmad Pakatchi
Associate Professor, Quran and Hadith Studies
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حمید عطائی نظری
استادیار فلسفه و کلام
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: کلام ، فلسفه اسلامی
Hamid Ataei Nazari
Assistant Professor, theology
Islamic Sciences and Culture Academy
Specialist: kalam - Islamic philosophy
جویا جهانبخش
جویا جهانبخش
پژوهشگر
Jouya Jahan Bakhsh
Researcher
دکتر عبدالهادی فقهی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdol Hadi Feghhizade
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر شادی نفیسی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Shadi Nafisi
Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith
دکتر روح الله شهیدی
استادیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
Roohollah Shahidi
Assistant Professor Farabi Campus
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۹۲