درباره نشریه
ISSN:
1023-7992
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
خرداد - تیر 1369
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محمدتقی سبحانی نیا
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
دبیر تحریریه:
اسماعیل مهدوی راد
تلفن:
025-37742152
دورنگار:
025-37742152
سایت اختصاصی:
jap.isca.ac.ir
نشانی:
قم، چهارراه شهداء، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
صندوق پستی:
6393-371185
اشتراک:
تلفن:
025-37742152
دورنگار:
025-37742152
پست الکترونیک:
magazine@isca.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/19
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۶۱