درباره نشریه
ISSN:
1735-451x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
حسین حاج بابایی
مدیر مسئول:
حسین حاج بابایی
سردبیر:
دکتر مصطفی اقلیما
مدیر اجرایی:
امین حاج بابایی
تلفن:
021-66358550
سایت اختصاصی:
www.socialworkmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان رودکی، خیابان بوستان سعدی، پلاک 140، ، کدپستی: 1346643543
تلفن همراه:
09126399030
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/16
صاحب امتیاز
حسین حاج بابایی
حسین حاج بابایی

مدیر مسئول
حسین حاج بابایی
حسین حاج بابایی

سردبیر
دکتر مصطفی اقلیما
دکتر مصطفی اقلیما

اعضای تحریریه
دکتر حبیب آقابخشی
دانشیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Habib Aghabakhshi
Associate Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر غزال بیان پور تهرانی
دکتر غزال بیان پور تهرانی
دانشیار
Gazal Bayanpour
Associate Professor Lone Star colleg
دکتر فریبا درخشان نیا

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Fariba Derakhshannia
Assistant Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Social Work
دکتر بهزاد دماری
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Behzad Damaari
Associate Professor Iranian Center of Neurological Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر غنچه راهب
استادیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Goncheh Raheb
Assistant Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر حسن رفیعی
استادیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روان پزشک
Hasan Rafiei
Assistant Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر مهدی رهگذر
دانشیار گروه آموزشی آمار و کامپیوتر
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mahdi Rahgozar
Associate Professor Department of Biostatistics and Computer,
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر حمیده عادلیان راسی
استادیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Hamideh Adelian
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر ملیحه عرشی
استادیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
دکتر غلامرضا غفاری
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی
Gholam Reza Ghaffari
Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning, Sociology
دکتر منصور فتحی
استادیار
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Mansour Fathi

Specialist: Social work
رمضانعلی قادری
رمضانعلی قادری

کبری قوامی

رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Kobra Gavami

دکتر علیرضا کلدی
استاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Alireza Kaldi
Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Sociology
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر پروانه محمدخانی
استاد
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روان شناسی
Parvaneh Mohammadkhani
Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Psychology
دکتر معصومه معارف وند
استادیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Masoomeh Maarefvand
Assistant Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر روشنک وامقی
استاد گروه علوم بالینی- و مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
Roshanak Vamgi
Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
دکتر مژگان پادیاب
دکتر مژگان پادیاب
پژوهشگر
Mojgan Padyab
Researcher دانشگاه Umea سوئد
مدیر اجرایی
امین حاج بابایی
امین حاج بابایی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۸