درباره نشریه
ISSN:
1735-451x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
حسین حاج بابایی
مدیر مسئول:
حسین حاج بابایی
معاون سردبیر:
دکتر معصومه معارف وند
دبیر تحریریه:
دکتر مصطفی اقلیما
مدیر اجرایی:
دکتر مصطفی اقلیما
ویراستار فارسی:
کبری قوامی کیوی
ویراستار فارسی:
فاطمه غلامی جم
ویراستار فارسی:
مرضیه تکفلی
ویراستار فارسی:
امین حاج بابایی
تلفن:
021-66358550
سایت اختصاصی:
www.socialworkmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان رودکی، خیابان بوستان سعدی، پلاک 140، ، کدپستی: 1346643543
تلفن همراه:
09126399030
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/08
صاحب امتیاز
حسین حاج بابایی
حسین حاج بابایی

مدیر مسئول
حسین حاج بابایی
حسین حاج بابایی

معاون سردبیر
دکتر معصومه معارف وند
استادیار گروه مددکاری اجتماعی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Masoomeh Maarefvand
Assistant Professor, Department of social work
University Of Social Welfare And Health Sciences
دبیر تحریریه
دکتر مصطفی اقلیما
دکتر مصطفی اقلیما

اعضای تحریریه
دکتر حبیب آقابخشی
دانشیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Habib Aghabakhshi
Associate Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
امین حاج بابایی
امین حاج بابایی

لیلا حاجی بابایی دیزجی
لیلا حاجی بابایی دیزجی

دکتر سمانه حسین زاده

Samaneh Hosseinzadeh

دکتر سید رضا جوادیان
استادیار علوم اجتماعی
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Seyed Reza Javadian
Assistant Professor, Social Sciences
University of Yazd
Specialist: Social Work
دکتر غزال بیان پور تهرانی
دکتر غزال بیان پور تهرانی
دانشیار
Gazal Bayanpour
Associate Professor Lone Star colleg
دکتر بهزاد دماری
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Behzad Damaari
Associate Professor Iranian Center of Neurological Research
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر غنچه راهب
استادیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Goncheh Raheb
Assistant Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر حسن رفیعی
استادیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان پزشک
Hasan Rafiei
Assistant Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر مهدی رهگذر
دانشیار گروه آموزشی آمار و کامپیوتر
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: آمار زیستی
Mahdi Rahgozar
Associate Professor Department of Biostatistics and Computer,
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر عزت الله سام آرام
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: جامعه شناسی، علوم اجتماعی
Ezatollah Samaram
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Sociology, social Sciences
دکتر حمیده عادلیان راسی
استادیار دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Hamideh Adelian
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر ملیحه عرشی
استادیار
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
دکتر غلامرضا غفاری
استاد دانشکده علوم اجتماعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی
Gholam Reza Ghaffari
Professor
University of Tehran
Specialist: Social planning, Sociology
کبری قوامی

رشته تخصصی: مددکاری اجتماعی
Kobra Gavami

دکتر علیرضا کلدی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Alireza Kaldi
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Sociology
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر پروانه محمدخانی
استاد
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
رشته تخصصی: روان شناسی
Parvaneh Mohammadkhani
Professor
University Of Social Welfare And Health Sciences
Specialist: Psychology
دکتر معصومه معارف وند
استادیار گروه مددکاری اجتماعی
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
Masoomeh Maarefvand
Assistant Professor, Department of social work
University Of Social Welfare And Health Sciences
دکتر مژگان پادیاب
دکتر مژگان پادیاب
پژوهشگر
Mojgan Padyab
Researcher دانشگاه Umea سوئد
ویراستار فارسی
کبری قوامی کیوی
کبری قوامی کیوی

فاطمه غلامی جم
فاطمه غلامی جم

مرضیه تکفلی
مرضیه تکفلی

امین حاج بابایی
امین حاج بابایی

مدیر اجرایی
دکتر مصطفی اقلیما
دکتر مصطفی اقلیما

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۷