درباره نشریه
ISSN:
2588-6150
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
1396
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
مدیر مسئول:
دکتر مسعود میرزایی
سردبیر:
دکتر محمدرضا خواجه امینیان
تلفن:
035-31492225
دورنگار:
035-31492225
سایت اختصاصی:
jder.ssu.ac.ir
نشانی:
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، دفتر مجله JDER، ، کدپستی: 8916188638
تاریخ به‌روزآوری: 1400/08/16
مدیر مسئول
دکتر مسعود میرزایی

Masoud Mirzaei

سردبیر
دکتر محمدرضا خواجه امینیان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: سلامت در بلایا
اعضای تحریریه
دکتر علی عسگری
دکتر علی عسگری

Ali Asgary
York University, Toronto, Canada
Specialist: Disaster Management
دکتر امیر نجاتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Amir Nejati
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
بهنام شادروان
بهنام شادروان

Behnam Shadravan
Florida Agricultural and Mechanical University, Tallahassee, United States
دکتر حسن حق پرست بیدگلی

Hassan Hagh Parast Bidgoli

Specialist: nursing
Joseph Kimuli Balikuddembe
Joseph Kimuli Balikuddembe
Researcher at Institute of Disaster Management and Reconstruction, Sichuan University and Hong Kong
دکتر کتایون جهانگیری
استاد گروه سلامت در بلایا و فوریت ها
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Katayoun Jahangiri
Professor, Health in disasters and emergencies department
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مهدی زارع
استاد تمام زلزله شناسی مهندسی
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
رشته تخصصی: زلزله ، زلزله شناسی ، زلزله شناسی مهندسی، مدیریت بحران ، سوانح طبیعی
Mehdi Zare
Full Professor, Engineering Seismology
International Institute of Earthquake Engineering and Seismology
Specialist: Engineering Seismology
دکتر مهرداد فرخی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی البرز
Mehrdad farokhi
Associate Professor Department of Environmental Health Engineering
Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Welfare
محمدرضا میرجلیلی
محمدرضا میرجلیلی
استادیار
دانشگاه یزد
Mohammad Reza Mirjalili
Assistant professor
University of Yazd
Specialist: Civil Engineering
سید محسن حسینی بروجنی
سید محسن حسینی بروجنی

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Sayed Mohsen Hosseini Boroujeni

Shahrekord University of Medical Sciences
دکتر سید حسام سیدین
استادیار دانشکده مدیریت بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: مدیریت بهداشت و تحقیقات اقتصاد
Seyyed Hesam Seyedin
Assistant Professor School of Health Management
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Management and Economics Research
سهیلا عظیمی
سهیلا عظیمی

Soheila Azimi
Universidad de Oviedo, Oviedo, Spain
شاندیز مصلحی
شاندیز مصلحی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
Shandiz Moslehi

Iran University of Medical Sciences
Pedro Ignacio Arcos Gonzalez
Pedro Ignacio Arcos Gonzalez
Universidad de Oviedo, Oviedo, Spain
دکتر محمدرضا وفایی نسب
دانشیار مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
Mohammad Reza Vafaeenasab
Associate Professor Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر جواد بابایی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: مدیریت سلامت در بلایا و فوریتها
دکتر احمد سلطانی
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ahmad Soltani
Assistant Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Disaster Public Health
دکتر سید علی المدرسی
استاد تمام گروه سنجش از دور و GIS
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی GIS سنجش از دور
S Ali Almodaresi
Full Professor, GIS
Yazd Branch, Islamic Azad University
Specialist: gis geomorphogy remote sensing
دکتر محمدحسین سرایی
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mohamad Hossein Saraei
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر علیرضا اسماعیلی
دکتر علیرضا اسماعیلی

دکتر سید امیرحسین گرکانی
واحد پردیس
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
دکتر حامد محمدی

Hamed Mohammadi

نوید صاحب جمع نیا

دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Navid Sahebjamnia

University of Mazandaran
Specialist: Industrial Engineering
محمدتقی مقدم نیا
محمدتقی مقدم نیا

Mohammad Taghi Moghaddam Nia

دکتر محمدعلی جعفری ندوشن
استادیار
رشته تخصصی: طب اورژانس
Mohammad Ali Jafari Nadoshan
Assistant Professor
Specialist: Emergency Medicine
دکتر محمد امین بهرامی
دانشیار مدرسه مدیریت سلامت و اطلاع رسانی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Amin Bahrami
Associate Professor, School of Public Healthschool of Management and Medical Informatics
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر رضا بیدکی
استاد گروه روانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: دانشکده پزشکی روانپزشکی
Reza Bidaki
Professor, Research Center of Addiction and Behavioral Sciences Diabetes
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry School of Medicine
دکتر محمدجواد زارع
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Mohammad Javad Zare
Associate Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر عباسعلی دهقانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Abbas Ali Dehghani Tafti
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر امین صالحی ابرقویی
دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Amin Salehi Abar gouei
School of Public Health
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر آزاده نجارزاده
دانشیار مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: علوم تغذیه ای
Azadeh Najarzadeh
Associate Professor, Nutrition and Food Security Research Cneter
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Nutritional Sciences
دکتر ساناز سهرابی زاده
گروه بهداشت و درمان در حوادث و حوادث، دانشکده بهداشت، ایمنی و محیط زیست
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Sanaz Sohrabizadeh

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر بهناز انجذاب
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت باروری، مامایی
دکتر مهدیه نماینده
گروه اکولوژی انسانی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mahdie Namayande

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فرین فاطمی
استادیار سلامت در بلایا و فوریتها، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Farin Fatemi
Assistant Professor, Occupational health
Semnan University Medical Sciences
Specialist: Health Professional
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۳