درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1368
صاحب امتیاز:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی دیواندری
سردبیر:
شورای سردبیری
مدیرداخلی:
بیتا فرشچیان
صفحه آرا:
فائزه علیمحمدی
تلفن:
021-88208841
دورنگار:
021-88657399
سایت اختصاصی:
www.tazehayeeghtesad.ir
نشانی:
تهران، میدان آرژانتین، بزرگراه آفریقا، روبروی پارکینگ سوار بیهقی، شماره 10، طبقه پنجم، ، کدپستی: 1514947111
صندوق پستی:
7949-15875
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88657442
اشتراک:
دورنگار:
021-88657442
پست الکترونیک:
tazehayeeghtesad.1396@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۴۱