درباره نشریه
ISSN:
1735-0867
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
مهر 1377
صاحب امتیاز:
مهندس ابوالقاسم گل باف
مدیر مسئول:
مهندس ابوالقاسم گل باف
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
کبری لطفی
بازرگانی و تبلیغات:
پروانه آقاجانی
بازرگانی و تبلیغات:
امیرهوشنگ سمنانی
کارشناس:
محسن ثروتی
مسئول اشتراک:
سمیه لطفی
تلفن:
021-88833994
سایت اختصاصی:
www.iranagrimagazine.com
نشانی:
تهران، خیابان مفتح شمالی، خیابان گلزار، شماره 54، ، کدپستی: 1575743671
صندوق پستی:
5467-14155
دورنگار:
021-88832361
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-88833994
تلفن همراه:
09193992219
اشتراک:
تلفن:
021-88833994
پست الکترونیک:
info@iranagrimagazine.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۳۸