درباره نشریه
ISSN:
1560-294x
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
مرداد و شهریور 1377
وضعیت انتشار:
عدم همکاری
صاحب امتیاز:
علی دهباشی
مدیر مسئول:
علی دهباشی
سردبیر:
علی دهباشی
سایت اختصاصی:
www.bukharamag.com
تلفن همراه:
09121300147
صندوق پستی:
166-15655
تاریخ به‌روزآوری: 1394/09/07
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۰
تعداد عناوین درج شده:
۴۵۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۲