درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
آبان ماه 1374
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل شفیعی سروستانی
سردبیر:
دکتر اسماعیل شفیعی سروستانی
مسئول اشتراک:
سعید سام کن
تلفن:
021-88941235
021-88941337
دورنگار:
021-88941402
سایت اختصاصی:
www.mouood.org
کانال تلگرام:
mouood_org
صندوق پستی:
8347-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/09
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵۱
تعداد عناوین درج شده:
۳۴۹۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۲۰